Komputerowe harmonogramowanie w budownictwie w oparciu o program Planista

Czas trwania: 21 godzin/3 dni

Cena szkolenia: 1190,00 zł

Cel kursu
Omówienie podstawowych zasad i metod systemowego zarządzania przedsięwzięciami, uświadomienie uczestnikom problemów zarządzania przedsięwzięciami, oraz przygotowanie użytkownika do samodzielnego budowania harmonogramów w programie Planista, nabycie umiejętności planowania i kontrolowania realizacji pojedynczych przedsięwzięć inżynieryjnych na podstawie informacji o robotach i zasobach pobranych z kosztorysów.

Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość środowiska Windows oraz kosztorysowania.

Program

Dzień I
 1. Wykład wprowadzający:
  • Zrozumienie potrzeb dotyczących planowania i harmonogramowania
  • Warunki efektywnego zarządzania projektami
  • Proponowane rozwiązanie: systemowe podejście do zarządzania przedsięwzięciami, oprogramowanie dostosowane do potrzeb użytkownika, metoda analizy realizacji budżetu projektów
 2. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania projektami
  • Co to jest projekt?
  • Na czym polega zarządzanie projektem?
  • Istotne czynniki projektu
  • Elementy i fazy zarządzania projektami
  • Jak odnieść sukces w zarządzaniu projektami?
 3. Oprogramowanie pomocne w zarządzaniu projektami inżynieryjnymi
  • Rodos 7 jako źródło danych o: zakresie, zasobach, kosztach i punktach kontrolnych projektu
  • Planista 6.5 - szybkie i łatwe harmonogramowanie
  • MS Project 2003 Standard - narzędzie dla Menedżera Projektu
 4. Porównanie możliwości programów Planista i MS Project w zakresie planowania i harmonogramowania prac budowlanych
 5. Omówienie kosztów zakupu i wdrożenia systemów do planowania
Dzień II
 1. Wprowadzenie do programu Planista
  • Menu i paski narzędzi
  • Posługiwanie się oknami
 2. Zasady pracy w programie Planista
  • Tworzenie harmonogramu na podstawie kosztorysu
  • Zapis kosztorysu w odpowiednim formacie
  • Import kosztorysu do nowego harmonogramu
  • Import pozycjami
  • Import elementami
  • Import z szablonem
  • Dołączanie kosztorysu do istniejącego harmonogramu
 3. Budowa harmonogramu
  • Podział kosztorysu na elementy robót
  • Kalkulacje kosztów i narzutów w elementach robót
  • Definicja kalendarza projektu i ustalenie daty początkowej
  • Określenie wartości początkowej harmonogramu
  • Tworzenie harmonogramu - wykres Gantta
  • Ustalanie kolejności zadań
  • Nadawanie powiązań między zadaniami, rodzaje powiązań
  • Ścieżka krytyczna i zapasy czasu
  • Przeglądanie harmonogramu
  • Filtrowanie czynności
  • Identyfikowanie zapotrzebowania w czasie na zasoby RMS oraz środki finansowe
 4. Wydruki
  • Wydruk harmonogramu
  • Wydruki zasobów
  • Wydruk zapotrzebowań okresowych
 5. Tworzenie harmonogramu bez importu kosztorysu
  • Definiowanie czynności
  • Wstawianie zasobów
  • Określanie kosztów
Dzień III
 1. Zaawansowane funkcje budowy i przeglądania harmonogramu
  • Wstawianie zadań zbiorczych i opisowych
  • Wstawianie czynności hamakowych
  • Wstawianie dat charakterystycznych i dat granicznych
  • Własne stawki robocizny. Stawki globalne i lokalne
  • Używanie znaczników, filtrowanie i sortowanie
  • Zmiana prezentacji danych
  • Eksport danych do innych programów
 2. Rejestracja uproszczona postępu robót
  • Wstawianie obmiarów do zadań
  • Rejestracja postępu prac procentowo i przy pomocy obmiarów
  • Prezentacja postępu prac na wykresie harmonogramu
 3. Rejestracja szczegółowa postępu robót
  • Tworzenie etapów rejestracji postępu robót
  • Rejestracja postępu procentowa i przy pomocy czasu pracy
  • Rejestracja rzeczywistych kosztów zadań
  • Prezentacja informacji o wykonaniu na harmonogramie
 4. Rejestracja przychodów i kosztów związanych z czynnościami harmonogramu
  • Rejestracja dokumentów
  • Zestawienia i wykresy
 5. Moduł Wykresy - narzędzie do graficznej prezentacji wszystkich danych z harmonogramu
 6. Konfiguracja wydruków z programu Planista
 7. Analiza przykładowego projektu - studium przypadku

Forma nauczania
Wykłady, warsztaty.

Metodyka zajęć:
Część teoretyczna prowadzona jest w oparciu o prezentację multimedialną, cześć praktyczna szkolenia przy stanowiskach komputerowych, z wykorzystaniem programu Planista 6.5.

W przypadku zainteresowania wypełnij formularz:

formularz kontaktowy